Voorwaarden bijscholingen YML!

1. Inschrijving
Inschrijving betekent dat akkoord wordt gegaan met onderstaande voorwaarden:

Inschrijving voor een cursus vindt plaats via het ‘Inschrijfformulier bijscholing yogadocenten’ op de website. U ontvangt een automatische bevestiging indien uw inschrijving goed is aangekomen.

Om uw plek te reserveren is het van belang dat u het bedrag van de aanbetaling zoals vermeld in de cursusinformatie zo snel mogelijk voldoet.

Definitieve plaatsing vindt plaats op volgorde van ontvangst van de aanbetaling op de IBAN – bankrekening van Yoga met LEF!

Conform wettelijke richtlijnen heeft de cursist 14 dagen bedenktijd na dagtekening van de inschrijving. Binnen die termijn kan de cursist de inschrijving herroepen zonder verdere administratie- of annuleringskosten.

Komt de inschrijving binnen deze termijn van 14 dagen voor aanvang van de cursus binnen, dan ziet de inschrijver/deelnemer af van het recht op wettelijk bedenkrecht.
——–

2. Betaling
Na overmaken van de aanbetaling is uw plek definitief (tenzij de cursus vol is; plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van de aanbetaling).

Via e-mail volgt een persoonlijke bevestiging van uw definitieve inschrijving en factuur voor de totale cursuskosten, met specificering voor aanbetaling en resterend bedrag.

Bij een deelnemer-aantal afhankelijke cursusprijs wordt in eerste instantie het bedrag in rekening gebracht van de prijs bij het minimaal aantal aanmeldingen (= vier).

Het volledige cursusgeld dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus op de IBAN-rekening van Yoga met LEF! te staan. Houd rekening met enkele dagen verwerktijd voor banken in het weekend en op feestdagen.

Een aangepaste factuur volgt uiterlijk twee weken na einde van de cursus. Indien de cursusprijs al overgemaakt is en onder invloed van meer of minder aanmeldingen wijzigt, zal het teveel betaalde bedrag binnen vijf dagen na aanvang van de cursus worden teruggestort en volgt een correctie op de factuur.

In overleg is gespreid betalen mogelijk; indien dit afgesproken is, staan de betalingstermijnen op de factuur vermeld. Ook bij gespreid betalen dient het volledige bedrag voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
——–

3. Annulering 
Annulering kan enkel schriftelijk per e-mail naar info@yogametlef.nl of per post naar het postadres (is niet bezoekadres) van Yoga met LEF! Te weten: Klein Rondeel 56, 5427GB Boekel.

De aanbetaling kan blijven staan voor dezelfde cursus (indien deze gegeven wordt) tot maximaal een jaar later.

  • Bij annulering door student is de aanbetaling altijd verschuldigd en wordt derhalve niet geretourneerd.
  • Kosten bij annulering tot twee maanden voor aanvangsdatum zijn €100,-
  • Kosten bij annulering tot een maand voor aanvangsdatum zijn 25% van de cursuskosten
  • Kosten bij annulering na een maand voor aanvangsdatum zijn 50% van de cursuskosten
  • Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvangsdatum vindt geen restitutie meer plaats. Wel kan de student iemand anders de plaats laten innemen, mits deze aan de toelatingseisen voldoet. Dit ter beoordeling aan de docent(en).

NB bij variabele prijs onder invloed van het aantal deelnemers, wordt uitgegaan van de gefactureerde prijs.

Indien de cursus niet opnieuw gegeven zal worden of de deelnemer ziet af van deelname wordt het terug te ontvangen bedrag binnen tien werkdagen op de IBAN rekening van de student teruggestort.

Bij wie in gebreke blijft met één of meerdere termijnbetalingen is het hele lesgeld ineens opeisbaar, dit geldt ook voor diegene die tijdens de cursus opzegt.   

Wanneer het volledige bedrag van de cursus niet voor aanvangsdatum van de cursus op de IBAN rekening van Yoga met LEF! staat, kan de deelnemer toegang tot de cursus geweigerd worden.

In bijzondere situaties kan op aanvraag van de student en in overleg met de docent, tegen vergoeding, maximaal 1 gemiste lesdag in een andere of volgende groep worden gevolgd. De vergoeding hiervoor bedraagt dan 50% van de dagprijs. En alleen indien de cursus opnieuw gegeven wordt.

Indien de geplande lesdagen en -tijden door de cursusorganisatie worden gewijzigd, zullen deze tijdig medegedeeld worden. De reeds betaalde lesgelden kunnen in overleg gerestitueerd worden, indien de cursist zich vanwege gewijzigde datum terug wil trekken.

Wanneer niet aan het minimum aantal deelnemers wordt voldaan twee weken voor aanvang van de cursus, wordt besloten de cursus te annuleren en gelden dezelfde voorwaarden als in de alinea hierboven beschreven. Uiteraard wordt in beide gevallen 100% van het al betaalde bedrag (ook de aanbetaling) terugbetaald.
——–

4. Beoordeling en erkenning
Bij alle beoordelingen van het verworven niveau van kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld betreffende de toekenning van certificaten) verplicht de cursist zich het oordeel van de verantwoordelijke docent(en) te aanvaarden.

Voor de bijscholingen is accreditatie aangevraagd bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN). De VYN vraagt van leden om zich continu bij te scholen om kwaliteit te bewaken. Indien de accreditatie toegekend wordt, wordt voor de bijscholing een door de VYN te bepalen aantal studiepunten toegekend (max. 5 per dag).

De accreditatie-aanvraag bij de internationale Yoga Alliance als onderdeel van het continual education program (YACEP) loopt; bij erkenning levert de bijscholing 30 YACEP-punten op.

Een certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid en het voldoen aan alle opdrachten.

Indien niet aan de eisen van het certificaat voldaan wordt, kan wel het bewijs van deelname verstrekt worden, mits minimaal 60% van de lessen gevolgd werden. Een bewijs van deelname heeft te allen tijde de helft van het aantal punten van het certificaat.

Zijn minder dan 60% van de lessen gevolgd, dan wordt geen bewijs van deelname verstrekt en worden geen punten toegewezen.
——–

5. Overige voorwaarden
Naast deze Voorwaarden YML opleidingen, bijscholingen en specialisaties gelden de Algemene Voorwaarden van Yoga met LEF!

Privacy
Yoga met LEF! respecteert de privacy van studenten en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie, die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De wijze waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens is vastgelegd in de privacyverklaring. De meest actuele versie hiervan is vindbaar op de website (www.yogametlef.nl) en op te vragen via info@yogametlef.nl.

Auteursrechten
Alle rechten van het door YML verstrekte cursusmateriaal, websites, logo’s, en de door haar verstrekte documentatie berusten bij YML, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.

Zonder schriftelijk toestemming van YML is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door YML worden verzorgd.

Het maken van beeld- en geluidmateriaal tijdens cursussen door deelnemer en/of derden is niet toegestaan, tenzij expliciet akkoord is gegeven door de lesgever.

Het delen van beeld-en geluidmateriaal gemaakt tijdens de cursus op social media en via andere kanalen is alleen toegestaan na expliciet akkoord door zowel lesgever als deelnemers die eventueel op de beelden te zien zijn.

Eventueel beeld- en geluidmateriaal dat door YML wordt gemaakt tijdens cursussen wordt in mondeling overleg gedaan met de deelnemers en/of derden en blijft eigendom van YML.

Deelnemers kunnen schriftelijk toestemming geven of dat materiaal gepubliceerd mag worden op website en/of gebruikt mag worden voor reclamedoeleinden.